Ochrana osobních údajů

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů / Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pantheon production s.r.o. si Vás dovoluje informovat, že provádí zpracování Vašich osobních údajů za následujících podmínek:

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů je: Pantheon production s.r.o., IČ: 28493494, DIČ: CZ28493494

se sídlem Ledčická 615/11, 184 00 Praha 8 (dále jen "správce"). Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu na ivana.pantheon@gmail.com.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem rezervace a prodeje vstupenek, zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a nabídek slev na vstupenky. Osobní údaje, které zpracováváme za účelem rezervace a prodeje vstupenek, zpracováváme pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Za účelem zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a nabídek slev na vstupenky zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo na základě legitimního právního titulu, kterým je oprávněný zájem správce na poskytování informací o realizaci vybraných představení a premiér a poskytování slev. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

3. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze za účelem distribuce vstupenek.

4. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem zaslaným na: ivana.pantheon@gmail.com.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

_____________________________________________________________________________

Podmínky zpracování osobních údajů

Poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek:

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů je: Pantheon production s.r.o., IČ: 28493494, DIČ: CZ28493494

se sídlem Ledčická 615/11, 184 00 Praha 8 (dále jen "správce"). Kontaktovat nás můžete dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu na ivana.pantheon@gmail.com.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a nabídek slev na vstupenky. Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

• jméno a příjmení

• e-mail

• adresa

• telefonní číslo

4. Odvolání souhlasu

Máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail ivana.pantheon@gmail.com případně další technické prostředky, které může správce pro tyto účely poskytnout.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny VÝŠE NA TÉTO STRÁNCE.